Novinky Kontakt Učitelia Triedy Rozvrh Fotoalbum
Navigácia

 

Výchovný poradca

poradca pre žiakov, rodičov a učiteľov

 

Kto?     PaedDr. Petra Ovečková

Kde?     kabinet VP na 1. poschodí B - blok

Kedy?   po tel. dohode

 

     Činnosť výchovného poradcu je zameraná na  riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov, ktoré rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi i pedagogicko-psychologickou poradňou. Podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže.

     V oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov, a to:

a) informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ 
b) usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu 
c) informuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte 
d) umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na  prezentáciách stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí).
                                                                                                          e) vykonáva príslušnú administratívnu agendu                                                                                                                            f) vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ                                                                                                    g) zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľovi školy v súlade s danými termínmi                                                          h) na evidenciu a spracovanie informácií využíva výpočtovú techniku a program Proforient 

 

AKO VYBRAŤ PRE DIEŤA STREDNÚ ŠKOLU?

1. Na prvom mieste by mal rodič zohľadniť záujem svojho dieťaťa. Výber školy by mal zodpovedať schopnostiam, zručnostiam a osobnosti žiaka. O šanciach žiaka uplatniť sa na niektorom z typov stredných škôl vypovedajú aj jeho výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych ročníkov ZŠ. Tie riaditelia stredných škôl pri prijímacom konaní zohľadňujú.

2. Je dobré, ak má rodič prehľad o všetkých stredných školách v regióne, ktoré pripadajú do úvahy. Prakticky všetky stredné školy už v súčasnosti majú aj internetovú stránku. Užitočné je aj navštíviť spolu s dieťaťom vybranú školu počas dňa otvorených dverí.

3. V prípade, že sa predstavy rodiča a dieťaťa líšia, je vhodné navštíviť výchovného poradcu na príslušnej základnej škole. Ten vie poradiť, ktorá zo zvažovaných škôl je pre žiaka vhodnejšia. Ak má rodič alebo žiak naďalej pochybnosti, majú možnosť navštíviť CPPPaP. Tam sa im venujú odborníci z psychológie i pedagogiky.

4. Návšteva CPPPaP je žiaduca najmä v prípadoch, že dieťa má nejaké problémy:

a) zdravotné – pri niektorých odboroch sa zohľadňuje aj zdravotná spôsobilosť žiaka. Napríklad pre dieťa trpiace kožnými chorobami nie sú veľmi vhodnou voľbou potravinárske odbory. Rodičovi nemá nikto právo zakázať podať si prihlášky podľa vlastného výberu, lekár však môže riaditeľovi školy neodporučiť žiaka kvôli zdravotným dôvodom,

b) poruchy učenia – niektoré typy škôl nie sú vhodné pre dysgrafikov, iné pre dyslektikov, ďalšie pre deti trpiace dyskalkúliou. Pre dieťa trpiace poruchami čítania nie je veľmi vhodnou voľbou napríklad škola knihovníckych a informačných štúdií.

c) ďalšími problémami môže byť nesúlad medzi schopnosťami, záujmami a možnosťami dieťaťa, otázka motivácie žiaka k štúdiu, zhoršenie prospechu celkové alebo len z určitých predmetov apod.

5. Často prehliadanou informáciou pri výbere školy je uplatniteľnosť na trhu  práce. Absolventi viacerých učebných odborov sú na trhu veľmi žiadaní, záujem o štúdium je však minimálny. Naopak mnohé školy, rodičmi žiadané, už trh svojimi absolventmi naplnili a tí mnohokrát zostávajú bez práce. Údaje o uplatnení sa na trhu práce majú k dispozícii samosprávne kraje ako zriaďovatelia väčšiny stredných škôl.

6. Dôležitými informáciami pri zvažovaní školy je plánovaný počet prijatých a počet hlásiacich sa žiakov. Sú dostupné na internetových stránkach školských výpočtových stredísk podľa regiónov. Taktiež sú tam priebežne aktualizované informácie o záujmoch na SŠ, možnostiach štúdia podľa odborov a škôl, ako aj kritériá prijímania na stredné školy a ďalšie informácie z tejto oblasti.

7. Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada na skutočnosť, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí so zvoleným odborom štúdia a taktiež prihliada na výsledky dosiahnuté v Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl (s výnimkou škôl, kde sa vyžaduje talentová skúška).

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K PRIJÍMANIU UCHÁDZAČOV SO ZÁKLADNÝM VZDELANÍM NA DENNÉ ŠTÚDIUM STREDNÝCH ŠKÔL PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

 • do 1. 2. 2018 – SŠ talentové - Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu  
 • do 20. 2. 2018 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (potvrdenú lekárom)
 • do 28. 2. 2018 – ZŠ odošle prihlášky na SŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
 • 21. 3. 2018 - Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ
 • 25. 3. – 15. 4. 2018 talentové skúšky na stredné školy
 • do 31. 3. 2018 – riaditeľ SŠ zverejní kritériá na netalentové odbory. Kritériá príslušnej školy si môžete pozrieť na webových stránkach strednej školy alebo na adrese www.svsba.sk
 • 5. 4. 2018 – Náhradný termín: Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ.
 • do 10. 4. 2018 – zákonný zástupca žiaka podáva riaditeľovi ZŠ prihlášku na ostatné študijné a učebné odbory (potvrdenú lekárom)
 • od 20. 4. 2018 – ZŠ odošle prihlášky na SŠ
 • 14. 5. 2018 – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok
 • 17. 5. 2018 – 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok
 • 19. 6. 2018 – 2. kolo prijímacích skúšok

 

Prehľad termínov prijímacieho konania

Zverejnenie kritérií prijatia na jednotlivé odbory SŠ:

a) do 1. februára 2018 na odbory s talentovými skúškami

b) do 31. marca 2018 na ostatné odbory SŠ

 

Odovzdanie vyplnených  prihlášok žiakov výchovnému poradcovi:

a) do 20. februára 2018 na odbory s talentovými skúškami

b) do 10. apríla 2018 na ostatné odbory SŠ 

 

Odoslanie prihlášok na SŠ (zabezpečí ZŠ):

a) do 28. februára 2018 na odbory s talentovými skúškami

b) do 20. apríla 2018 na ostatné odbory SŠ

 

Prijímacie skúšky – termíny:

a) talentové – v termíne od 25. marca do 15. apríla 2018

b) 1. kolo

            I. termín:        14. máj 2018

            II. termín:       17. máj 2018 

c) 2. kolo                       19. jún 2018

 

ĎALŠIE POKYNY:

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.

 (Presné termíny pre prevzatie vytlačených prihlášok (na podpis a potvrdenie lekárom) a zápisných lístkov budú oznámené neskôr prostredníctvom triednych učiteľov. Vyplnenú prihlášku a zápisný lístok je povinný prevziať osobne zákonný zástupca žiaka; prevzatie zápisného lístka potvrdzuje zákonný zástupca žiaka svojím podpisom.)

 

POSTUP PRI PODÁVANÍ PRIHLÁŠOK

1.Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje.

2. Zákonný zástupca žiaka si môže podať dve prihlášky na dve rôzne SŠ alebo na dva rôzne odbory vzdelávania tej istej SŠ a dve prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, t.j. na odbor s talentovou skúškou. Ďalšiu prihlášku si môže podať iba v prípade, ak žiak nebol v prvom termíne prijatý ani na jednu zo SŠ, a to na druhý, júnový termín prijímacieho konania.

3. Prihlášku vyplňuje výchovný poradca na základe údajov získaných od rodičov. Tieto údaje vypĺňajú rodičia na tlačive, ktoré dostanú žiaci od výchovného poradcu. Úlohou rodiča je potom všetky údaje na prihláške skontrolovať a zabezpečí potvrdenie prihlášky o zdravotnom stave žiaka u detského lekára.  

4. Za správnosť údajov uvedených na prihláške ručí svojím podpisom zákonný zástupca žiaka aj žiak.

5. K prihláške je možné priložiť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa žiak uchádza.

Informácie o stredných školách sú umiestnené na nástenkach na prvom poschodí B - blok ZŠ

 

Informácie súvisiace s výberom SŠ získate na internetovej stránke:

www.stredneskoly.eu

www.strednaskola.sk

www.stredniskoly.cz

www.svspn.sk

www.svsmi.sk